Journey in Life: 01/19/18

Search This Blog

Friday, January 19, 2018

"He who has a white horse and a fair wife is seldom without trouble" nghĩa là gì?

'He who has a white horse and a fair wife is seldom without trouble'
~ ngạn ngữ Đan Mạch

= ai có ngựa trắng và vợ đẹp thì chẳng khi nào mà không gặp rắc rối

ngựa đẹp và vợ trắng thì có sao không? Photo courtesy arianne leishman.


Popular Now