Journey in Life: 01/22/18

Search This Blog

Monday, January 22, 2018

"Smoke, stench, and a troublesome wife are what drive men from home" nghĩa là gì?

'Smoke, stench, and a troublesome wife are what drive men from home'
~ ngạn ngữ Hà Lan

= khói, mùi hôi thối, và người vợ phiền hà khiến người chồng ra khỏi nhà

Từng ngày, trên phố, bước chân anh lẻ loi. Photo courtesy Giuseppe Milo.

Popular Now