Journey in Life: 01/29/18

Search This Blog

Monday, January 29, 2018

"Having a good wife and rich cabbage soup, seek not other things" nghĩa là gì?

'Having a good wife and rich cabbage soup, seek not other things'
~ ngạn ngữ Nga

= có người vợ tốt và canh bắp cải, chẳng phải tìm gì nữa

Reading Tolstoj to Cabbages + Russian Old New Year Celebration. Photo courtesy FotoMediamatic.

Bài trước: "A wife is not a pot, she will not break so easily" nghĩa là gì?

Popular Now