Journey in Life: 02/03/18

Search This Blog

Saturday, February 3, 2018

Omega Plus - tân niên 2018

đi hòa bình,


Bài trước: Omega Plus: Kỷ niệm một năm thành lập

"The clever wife makes her husband an apron" nghĩa là gì?

'The clever wife makes her husband an apron'
~ ngạn ngữ Pháp

= người vợ thông minh may cho chồng chiếc tạp dề...

xắn tay vào bếp... Photo courtesy Garry Knight.

Bài trước: "You can bear with your own faults, and why not a fault in your wife?" nghĩa là gì?

Popular Now