Journey in Life: 02/04/18

Search This Blog

Sunday, February 4, 2018

'Happy Friends Day' 2018

Mark Zuckerburg founded Facebook on February 4th in his dorm room at Harvard, and the company celebrates the anniversary with its self-proclaimed “Friends Day.”


Bài trước: Bay trọn đêm nay

"If you want a fine wife, don't pick her on a Sunday" nghĩa là gì?

'If you want a fine wife, don't pick her on a Sunday'
~ ngạn ngữ Tây Ban Nha

= nếu muốn có một người vợ tốt, đừng chọn vào chủ nhật...

Ngày em đến đôi mắt long lanh thơ ngây mơ màng,
Ngày em đến đôi má hây hây hương thơm nồng nàn,
...
nhưng đừng đến vào chủ nhật nhé :D

Photo courtesy marksontok.

Bài trước: "The clever wife makes her husband an apron" nghĩa là gì?

Popular Now