Journey in Life: 02/05/18

Search This Blog

Monday, February 5, 2018

"Differences between husband and wife should not be aired in the marketplace" nghĩa là gì?

'Differences between husband and wife should not be aired in the marketplace'
~ ngạn ngữ châu Phi

= vợ chồng cãi nhau đừng nên ra giữa chợ mà nói

-> vợ chồng 'đóng cửa bảo nhau'

đã nói gì hay mua gì mà có cảm xúc yomost như này? Photo courtesy x1klima.

Bài trước: "If you want a fine wife, don't pick her on a Sunday" nghĩa là gì?

Popular Now