Journey in Life: 02/05/18

Monday, February 5, 2018

"Differences between husband and wife should not be aired in the marketplace" nghĩa là gì?

'Differences between husband and wife should not be aired in the marketplace'
~ ngạn ngữ châu Phi

= vợ chồng cãi nhau đừng nên ra giữa chợ mà nói

-> vợ chồng 'đóng cửa bảo nhau'

đã nói gì hay mua gì mà có cảm xúc yomost như này? Photo courtesy x1klima.

Bài trước: "If you want a fine wife, don't pick her on a Sunday" nghĩa là gì?