Journey in Life: 02/20/18

Search This Blog

Tuesday, February 20, 2018

"Don't trust your wife until she has borne you ten sons" nghĩa là gì?

'Don't trust your wife until she has borne you ten sons'
~ ngạn ngữ Trung Quốc

= chớ vội tin vợ khi chưa đẻ được... 10 đứa con trai cho mình

con người ta... Photo courtesy kanegen.

Tự do theo đuổi ước mơ

Photo courtesy pxhere.com.

Most men, even in this comparatively free country, through mere ignorance and mistake, are so occupied with the factitious cares and superfluously coarse labors of life that its finer fruits cannot be plucked by them.
~ Henry David Thoreau

Hầu hết mọi người, ngay cả khi ở đất nước tương đối tự do này, chỉ do thiếu hiểu biết/nông cạn và sai lầm, luôn quá bận rộn vì những mối quan tâm không thật và những việc lặt vặt, phù phiếm khiến họ không thể đạt được những thành quả tốt đẹp hơn.

Popular Now