skill

by Jesse Peterson, via thesaigontimes , ----- ...Ở vườn nhà tôi có một con cóc, và thế giới của con cóc chỉ gói gọn trong cái vườn nhà....