Journey in Life: 03/01/18

Search This Blog

Thursday, March 1, 2018

"The fingers of the housewife do more than a yoke of oxen" nghĩa là gì?

'The fingers of the housewife do more than a yoke of oxen'
~ ngạn ngữ Đức

= chỉ một bàn tay vợ còn làm được nhiều việc hơn hai con bò...

A pair of oxen at the Brooklyn Fair. Photo courtesy Sean.

Popular Now