Journey in Life: 03/09/18

Search This Blog

Friday, March 9, 2018

"The lover of a student does not always become the wife of a graduate" nghĩa là gì?

'The lover of a student does not always become the wife of a graduate'
~ ngạn ngữ Mexico

= người yêu thời đại học không phải lúc nào cũng sẽ trở thành vợ của anh sinh viên tốt nghiệp

-> 'Tình yêu thời sinh viên đẹp nhưng chóng tan vỡ'

"Duyên chúng mình có lẽ chỉ đến được lúc ấy thôi. Cậu hãy cố gắng kiếm cho mình một cô gái khác hợp với cậu, hơn tớ nhé" :D

nên tập trung học cho tốt... Photo courtesy svklimkin.

Popular Now