Journey in Life: 03/10/18

Search This Blog

Saturday, March 10, 2018

"The mistress is queen, the wife is the slave" nghĩa là gì?

'The mistress is queen, the wife is the slave'
~ ngạn ngữ Bồ Đào Nha

= bồ là nữ hoàng, vợ là nô tì

nô lệ tình yêu... Photo courtesy Roberto Bosi.

Bài trước: "The lover of a student does not always become the wife of a graduate" nghĩa là gì?

Popular Now