phrase

hãy chơi an toàn. Photo courtesy Larry Lamsa . 'Play it safe' = chơi an toàn -> nghĩa là thận trọng, không liều mạng, chơi...