Journey in Life: 03/23/18

Search This Blog

Friday, March 23, 2018

O Tree Coffee - 71A Nguyễn Du


Bài trước: 6 Degrees Cafe - Nghi Tàm ở Hà Nội

"When a neighbor gets divorced everyone thinks of his own wife" nghĩa là gì?

'When a neighbor gets divorced everyone thinks of his own wife'
~ ngạn ngữ Thụy Sĩ

= khi một người hàng xóm ly dị, ai cũng lo nghĩ về vợ mình

chúng ta cần nói chuyện... Photo courtesy Never Edit.

Bài trước: "In the presence of your neighbor don't praise your wife or his" nghĩa là gì?

Popular Now