Journey in Life: 03/25/18

Sunday, March 25, 2018

"The first wife is matrimony, the second company, the third heresy" nghĩa là gì?

'The first wife is matrimony, the second company, the third heresy'

= vợ cả là hôn nhân, vợ hai là bầu bạn, vợ ba (nữa) thì đúng là dị giáo

Photo courtesy Kipp Jones.

Bài trước: "A good wife and health are a man's best wealth" nghĩa là gì?