Journey in Life: 03/25/18

Search This Blog

Sunday, March 25, 2018

"The first wife is matrimony, the second company, the third heresy" nghĩa là gì?

'The first wife is matrimony, the second company, the third heresy'

= vợ cả là hôn nhân, vợ hai là bầu bạn, vợ ba (nữa) thì đúng là dị giáo

Photo courtesy Kipp Jones.

Bài trước: "A good wife and health are a man's best wealth" nghĩa là gì?

Popular Now