Journey in Life: 03/30/18

Search This Blog

Friday, March 30, 2018

"A man too good for the world is no good for his wife" nghĩa là gì?

'A man too good for the world is no good for his wife'
~ ngạn ngữ Yiddish

= người đàn ông quá tốt cho thế giới thì không tốt cho vợ (anh ta)

lấy đạo vực cà phê... Photo courtesy * Drey Messmer - Model / Ph.


Popular Now