Journey in Life: 04/10/18

Search This Blog

Tuesday, April 10, 2018

"You cannot tell from a man's clothes how much he is making, but you must look at his wife's" nghĩa là gì?

'You cannot tell from a man's clothes how much he is making, but you must look at his wife's'
~ ngạn ngữ Ireland

= nhìn trang phục của một người đàn ông không thể biết anh ta kiếm được bao nhiêu, nhưng nhìn y phục của vợ anh ta thì đoán được thôi

Photo courtesy wikipedia.

Bài trước: "A wife is a luxury... a smart accountant a necessity" nghĩa là gì?

Popular Now