Journey in Life: 07/05/18

Search This Blog

Thursday, July 5, 2018

Việc nào dễ hơn?

It is easier to build strong children than to repair broken men.
~ Frederick Douglass

Photo courtesy pixabay.

Bài trước: Cạo râu nhiều có tốt không?

Popular Now