Journey in Life: 07/06/18

Search This Blog

Friday, July 6, 2018

Khi các ông bố dạy con

My father didn't tell me how to live; he lived, and let me watch him do it.
~ Clarence Budington Kelland

Bố không dạy tôi cách sống; bố sống, và để tôi tự coi.

proud daughter... Photo courtesy Antoine K.

Bài trước: Việc nào dễ hơn?

Popular Now