Journey in Life: 07/07/18

Search This Blog

Saturday, July 7, 2018

Điều tôi tin

I believe that what we become depends on what our fathers teach us at odd moments, when they aren't trying to teach us. We are formed by little scraps of wisdom.
~ Umberto Eco

Tôi tin rằng những gì chúng ta trở thành phụ thuộc vào những gì cha dạy chúng ta vào những thời điểm kỳ quặc, khi cha không cố dạy chúng ta. Chúng ta được nhào nặn bởi sự từng trải/hiểu biết từng chút một.

Photo courtesy Tina Leggio.

Bài trước: Khi các ông bố dạy con

Popular Now