Journey in Life: 07/12/18

Search This Blog

Thursday, July 12, 2018

Bố là tất cả

'Father' is the noblest title a man can be given. It is more than a biological role. It signifies a patriarch, a leader, an exemplar, a confidant, a teacher, a hero, a friend and, ultimately, a perfect being.
~ Robert L. Backman

'Cha' là danh hiệu cao quý nhất mà một người có thể được ban cho. Đây không chỉ là một vai trò sinh học. Nó biểu thị một trưởng tộc, một nhà lãnh đạo, một tấm gương, một tri kỷ, một người thầy, một người hùng, một người bạn và, cuối cùng, một người hoàn hảo.

những lúc bố mệt bố là bố thôi... Photo courtesy Rodrigo Amorim.

Bài trước: Điều tôi tin

Popular Now