health

mới về hưu, và do bạn bè (từ lâu) toàn là đồng nghiệp, nên thấy cô đơn, phải làm sao? -> chọn một môn ưa thích để tham gia: như '...

sex

ở Úc ----- Nude golf: Naturism in full swing at Australian course On a golf course in northern Australia everything is swinging ......