marriage

Photo courtesy Sakura Mutsuki . One should never trust a woman who tells one her real age. A woman who would tell one that, would tel...

phrase

Photo courtesy Martin Teschner . 'Call the shots (or tune)' nghĩa là có tiếng nói quyết định (đối với vấn đề gì, được giải qu...