word

quyền phá thai phải được đảm bảo. Photo courtesy William Murphy . 'Party liner' có party line = đường lối của một chính đảng ...