phrase

bolt. Photo courtesy Miguel Teixeira . 'Shoot (one's) bolt' nghĩa là cố gắng hết sức (tiền bạc, sức lực...) để làm việc g...