Journey in Life: 01/06/19

Sunday, January 6, 2019

Thói đời


Sáng sớm đi tập dưỡng sinh, vừa thở vừa đi bộ nhanh. Đã nhanh hơn lần trước khoảng 15 giây mỗi km mà nhịp tim trung bình không đổi.


thói đời, cứ phải hơn thiên hạ một tí mới chịu được :D

Bài trước: Giúp bạn vượt khó