health

from quang hải , Chạy được là được Thở được là được Không được thì đi bộ cũng được. nếu có sức ép nào đó, tôi muốn nó đến từ p...

phrase

vào một ngày mưa không ngớt... Photo by Matthew Henry on Unsplash. 'Without letup' nghĩa là không ngớt, không giảm, không ng...