word

không nghĩ là anh mời bạn tới nhà, nhưng em sẽ làm một bữa ra trò nhanh thôi... Photo by Alyson McPhee on Unsplash. 'Whomp up...

health

chiêm bái chùa bình lâu, hơi lâu... không sợ bị ma nữ quyến rũ... Bài trước: Chùa Sếu

word

yêu không hối tiếc... Photo by Ben White on Unsplash. 'Weep buckets' nghĩa là khóc nức nở, khóc như mưa. Ví dụ One of ...