phrase

vơi đi nỗi buồn... Photo by Hisu lee on Unsplash. 'Down in the mouth' có từ down là xuống, ở dưới, (tính từ) là chán nản, buồn...