phrase

Ai cũng thấy được cô ấy rất tài năng. Photo by  Te NGuyen  on  Unsplash. "Clear as day" = rõ như ban ngày -> nghĩa là rất ...