phrase

Photo by NeONBRAND on Unsplash  "Hit the shelves/shop" = (sản phẩm) lên kệ -> sản phẩm hiện đã bày bán tại các cửa hàng ...

phrase

Sạch như bong! Photo by Cierra on Unsplash "Clear the decks" hiểu nôm na là dọn đường, có nghĩa là chuẩn bị cho một sự kiện...

phrase

Em phải tới Las Vegas làm kinh tế thôi Photo by Snapwire on Pexels 'Hit the Jackpot' = trúng giải độc đắc -> kiếm được một...

phrase

Cho tôi 6 giờ để đốn 1 cái cây, tôi sẽ dành 4 giờ đầu mài sắc lưỡi rìu.  Image by Robert Hell from Pixabay "Be for the cho...

phrase

Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng Photo by Quang Nguyen Vinh from Pexels 'High as a kite' = cao như một...

phrase

Oh, mới đi nâng mũi à? Photo by  Boris Stefanik "Win by a nose/whisker" = Về đích chỉ hơn đúng một cái mũi (dài hơn) -> S...

word

Vì một tương lai 6 múi vạn người mê. Photo by  Alora Griffiths "Give 110%" -> Nỗ lực/cố gắng đến hết maximum khả năng/nă...

word

Ở đâu cũng có những vấn đề nhức nhối Photo by Rosemary Ketchum from Pexels 'Sore point' = điểm đau nhức, điều buồn phiền, kh...