phrase

Đang yên đang lành tự nhiên bão ập tới. Photo by  Steve Long "Take (someone or something) by storm" -> Chế ngự, áp đảo ...

phrase

Đời thế này là đủ. Photo by  Allie Smith "Earn a crust" = Kiếm vỏ bánh -> Kiếm miếng ăn hằng ngày, kiếm tiền bằng mọi c...

phrase

Đưa nhau ra đầu cầu rồi có nhảy xuống tắm không ta? Photo by Emir Kaan Okutan from Pexels 'Walk the plank' = đi tới chỗ tấm ...

phrase

Giai điệu những năm thập niên 80. Photo by  Dalibor Bosnjakovic "Go on record" = Được lưu giữ, ghi lại -> Được ghi vào ...

word

Những sự cống hiến thầm lặng. Photo by  Lucas Vasques "Backroom boy" = Chàng trai nơi hậu trường -> Những nhà khoa học/...

phrase

Lâu lâu cũng phải thông minh đột xuất chứ. Photo by  AbsolutVision "Break new ground" -> Đề xuất sáng kiến để cải tiến,...

phrase

Photo by Tiago Muraro on Unsplash  "Ripe old age" = già khú đế/ đạt đến tuổi (số tuổi).  Ví dụ  BRITAIN'S oldest...