word

Photo by: Annie Spratt on Unsplash "Good Samaritan" = người Samari nhân lành -> nghĩa là người vị tha, luôn giúp đỡ ngư...

phrase

Nếu yêu em là sai thì anh quả quyết rằng không có gì là đúng! Photo by Sarah Pflug from Burst Khi chúng ta "have a fix on somet...

phrase

Cứu với, tôi chưa học bơi!! Photo by Jordan Whitfield on Unsplash "Get into (bit of) a jam" = rơi vào lọ mứt -> cụm từ n...

phrase

Tui nắm tay là do sợ bà đi lạc, chớ không có ý gì đâu!! Photo by Rémi Walle on Unsplash "For two cents" = để lấy 2 xu ->...

columnist

shared from fb Nguyễn Cao Trọng , ----- Năm 1968, tại tiểu bang Neveda nước Mỹ, có cô bé 3 tuổi tên là Edith một hôm chỉ vào chữ cái đầ...

word

Cố gắng không thừa, rồi họ sẽ nhận ra vai trò quan trọng của tôi!! Photo by Mar Bocatcat on Unsplash "Bit player" nghĩa là...