skill

COO Indochina Capital nói rằng: ... Rất nhiều người nước ngoài đến Việt Nam và cố gắng thay đổi nơi này, nghĩ thế thì th...