phrase

Photo by: Jonathan Ridley on Unsplash "Beaver away" -> nghĩa là làm việc chăm chỉ trong khoảng thời gian dài. Ví dụ...

word

Photos by: Goh Rhy Yan on Unsplash "Eager beaver" -> nghĩa là người làm việc chăm chỉ, hăng hái và say mê. Ví dụ ...

word

"Các bạn ở đây, thấy tôi nói có đúng không?" Photo by Reimond de Zuñiga on Unsplash “Holier-than-thou” chỉ những người ngh...

word

Photo by Seth Doyle on Unsplash "Pipe down" nghĩa là thổi còi ra lệnh cho (thủy thủ...) nghỉ (trong hàng hải); bớt làm om s...

phrase

Được mời ăn thì không việc gì phải ngại. Photo by Lisa Fotios from Pexels “Be more than glad/ready... (to do something)” nghĩa là rấ...