phrase

Nổi bật giữa phố phường. Photo by Jeffrey Czum from Pexels "Hold (a) court" nghĩa là tổ chức một buổi chầu thiết triều hoặ...

health

ngồi xuống bàn tọa, là bị camera, cảm ứng ghi dữ liệu phân tích tới... 10 loại bệnh luôn ----- A smart-toilet that can detect signs of ...