funny

từ mấy năm nay rồi, là quá nóng ảnh hưởng đến suy nghĩ/tư duy (mạch lạc) :D ----- Can working or playing in the hot sun "fry"...