phrase

Photo by: Alex Iby on Unsplash "Son of a gun" -> nghĩa là người xấu tính/khó chịu, câu này có thể dùng để khích lệ, khe...