phrase

Photo by  ngelah "Rule the school" = cai trị/quản lý ngôi trường -> (lóng) nghĩa là có sức ảnh hưởng/nổi tiếng nhất tro...