phrase

Hãy thể hiện khả năng đi nào. Photo by VisionPic .net from Pexels "Show (someone) (one's) stuff" nghĩa là thể hiện tài...

phrase

Cô gái chỉ muốn yên mình, không màng thế sự. Photo by Nicola Merkuzzi "Not give a stuff" nghĩa là chả bận tâm tí gì, không ...

phrase

Nghệ nhân. Photo by Luke Barky from Pexels "Do (one's) stuff" nghĩa là làm việc mà bạn giỏi nhất, trổ tài, dở ngón ngh...

phrase

Photo by  Razvan Chisu Leave (one’s) mark = để lại dấu ấn -> nghĩa là làm điều để người đời ghi nhớ, được nổi tiếng và thành công...

phrase

Photo by  Maxi am Brunnen "Leave (something) in (one’s) wake" -> nghĩa là gây ra tác động/ảnh hưởng tiêu cực lâu dài, thường là...

transform

shared from fb Chi Trung Nguyen , ----- Người cư sĩ tại gia cần nhớ lời Phật dạy. Từ việc nhỏ đến việc lớn, chuyện đạo cũng như chuyện ...