word

chưa nhận được... Photo by Will Francis on Unsplash 'Roger that' nghĩa là (trong truyền thanh radio) xác nhận đã nhận và hiể...