phrase

trump đi paris chẳng vui... Photo courtesy Jeanne Menjoulet . 'In a funk' nghĩa là rất chán nản, tuyệt vọng. Ví dụ '...

phrase

cho một rìu... Photo by Dan Edwards on Unsplash . 'Get the axe' nghĩa là bị dừng/chấm dứt đột ngột; bị sa thải, bị đuổi học,...