phrase

Photo by:  Priscilla Gyamfi  on Unsplash "Chop and change" -> nghĩa là thay đổi kế hoạch/hành động nhiều đến mức khiến nguời kh...

phrase

Photo by:  Clem Onojeghuo  on Unsplash "Bust one's chops" -> nghĩa là dồn nhiều sức lực để làm công việc khó khăn/nặng nhọc...

phrase

Photo by:  Ken Yam  on Unsplash "Angle of attack" = góc tấn công -> nghĩa là tư thế chiếc máy bay khi bay. Ví dụ Paragliders (d...