word

Photo courtesy: Alisdare Hickson . "Word salad" nghĩa là hổ lốn từ/cụm từ gây khó hiểu, "xà lách chữ" -- bỏ một đống chữ...

phrase

Photo by Khamkéo Vilaysing "Stumble at a straw" = vấp phải cọng rơm -> nghĩa là bị cản trở/đảo lộn bởi vấn đề nhỏ nhặt. Ví dụ T...

phrase

Photo by DaYsO on Unsplash "Lie down and die" = nằm xuống và chết đi -> nghĩa là bỏ đi, từ bỏ hi vọng, mơ ước đi. Ví dụ Even i...