phrase

Photo by  Ryan Stone "Raise hob with" có hob là viết tắt của từ hobgoblin (yêu quái, quỷ) -> cụm từ này nghĩa là làm gián đoạn/...

phrase

Ở lại mạnh khỏe nha anh em! Photo courtesy: kloniwotski "Jump ship" = nhảy tàu -> nghĩa là bỏ việc hoặc trách nhiệm, nhiệm vụ đ...