word

Photo by Clayton Cardinalli on Unsplash "Cap and gown" -> nghĩa là mũ vuông và áo choàng truyền thống hay được mặc trong các b...

word

Photo by Chris Ried on Unsplash "Town and gown" = thị trấn và áo dài -> nghĩa là mối quan hệ giữa người dân địa phương và sinh...