phrase

Thô kệch bên ngoài nhưng ngọt ngào bên trong. Photo by ian dooley on Unsplash "Rough as bags"  = thô như túi -> nghĩa là thô l...

phrase

Chẳng có chiến thắng nào là dễ dàng. Photo by Johann Walter Bantz on Unsplash "No mean feat" nghĩa là đạt được thành tựu/thành cô...

word

Photo by Mimi Thian on Unsplash "Talking point" nghĩa là luận điểm, chủ đề có thể thảo luận. Ví dụ Haig had prepared a set of &qu...