phrase

Photo by Kay Lau on Unsplash "A lot of bunk" -> nghĩa là vô lý, không thành thật, giả dối.  Ví dụ So, Kesterson wants to know ...

phrase

Photo by Markus Spiske on Unsplash "Fill or kill" -> lời chỉ dẫn tới các nhà môi giới, mua hoặc bán cổ phiếu ngay lập tức.  Ví...