word

Photo by Tyler Nix on Unsplash "Ace boon-coon" -> nghĩa là bạn thân (được dùng  trong cộng đồng người da đen ). Ví dụ He refer...