phrase

"Họa từ miệng mà ra" đó ạ!. Photo by krakenimages on Unsplash "Drop a brick/clanger" có drop là tình cờ thốt ra/nói ra,...

phrase

Photo by krakenimages on Unsplash “Team up with (someone)” -> nghĩa là hợp tác, nhập hội với (ai). Ví dụ Packers team up with Brewers, B...

phrase

Photo by Chris Liverani on Unsplash “With any luck” = với một chút may mắn -> nghĩa là hy vọng điều cụ thể xảy ra. Ví dụ With any luck w...

word

Photo by Anne Nygård on Unsplash “The bottom line” -> nghĩa (đen) là con số dưới cùng trong bảng cân đối kế toán thể hiện công ty lãi ha...

phrase

Photo by Emma Matthews Digital Content Production on Unsplash "Weeks/Days on end" -> nghĩa là vài tuần/ngày liền.  Ví dụ "...

phrase

Photo by Massimo Sartirana on Unsplash "Feel like jelly" = cảm thấy như thạch -> nghĩa là cảm thấy yếu đuối, không ổn định; bủ...