Còn lưỡi là còn tiền

shared from fb đào trung thành,
-----
Trương Nghi là người nước Ngụy, thuộc tầng lớp bình dân. Ông là bạn đồng môn với Tô Tần, theo học Quỷ Cốc Tử. Sau khi học xong du thuyết, Trương Nghi đi tìm công danh ở các nước chư hầu, làm môn khách cho quan Lệnh doãn Chiêu Dương nước Sở.

Chiêu Dương có chiến công lớn nên được Sở Uy Vương ban cho Ngọc bích họ Hòa là báu vật cửa Sở. Trong một dịp chiêu đãi môn khách, Chiêu Dương đem ngọc ra khoe. Môn khách chen lấn nhau xem, hỗn loạn không biết viên ngọc rơi vào tay ai. Thủ hạ của Chiêu Dương thấy Trương Nghi là người nghèo nhất trong số môn khách, nên nghi ngờ ông, đem ra treo trên xà ngang dùng roi đánh nhưng Trương Nghi quyết không nhận tội. Sau đó thấy Trương Nghi ngất xỉu nên tưởng là Trương nghi đã chết nên kêu người bỏ ở Vấn Mộng Trạch.

Mễ Nha Đầu trên đường đi dạo thì gặp Trương Nghi đang ngất xỉu bên hồ. Được giúp đỡ của Mễ Nha Đầu nên tỉnh lại, Trương Nghi hỏi:

- Nhìn xem lưỡi ta còn không?

Mễ Nha Đầu cười và nói lưỡi còn.

Sau này Trương Nghi sang nước Tần, được vua Tần Huệ Văn Quân tin dùng, phong làm Khách khanh, sau được phong làm Thừa tướng. Công trạng hiển hách.
Tags: history

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục